بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 4,626,723 6.09 10,304,119 6.82 10,289,239 6.8 10,764,605 7.16
اوراق مشارکت 57,625,251 75.87 45,209,764 29.94 45,692,311 30.22 46,060,533 30.62
سپرده بانکی 51,966,281 68.42 94,951,618 62.89 94,590,233 62.55 93,017,153 61.85
وجه نقد 287 0 462 0 470 0 481 0
سایر دارایی ها -38,312,857 -50.44 504,275 0.33 620,377 0.41 538,878 0.36
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 2,140,354 2.82 4,397,072 2.91 4,415,580 2.92 4,704,868 3.13