Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

 

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:


شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمایه گذاری در اوراق مشارکت،سپرده بانکی،گواهی سپرده بانکی و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از کل دارایی های صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداقل ٣٠% از کل دارایی های صندوق
٢ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداقل ٤٠% از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٣ - ١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن حداقل ٣٠%از دارایی های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٢ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و بازار دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند
١ - ٢ منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده در یک صنعت حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
٤ - سهام،حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام و حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
٥ - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان